Clavis als culturele ANBI

anbi.png

Clavis Publicaties is een culturele ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat er voor sponsoren, donateurs en eenmalige schenkers aantrekkelijke belastingvoordelen gelden. Neem voor meer informatie contact op met Aart Mekking, voorzitter Clavis: info@clavis-publicaties.nl.

Weergave van de officiële naam en de publieksbekende naam

Officiële naam: Clavis Stichting Publicaties Middeleeuwse Kunst

Publieksbekende naam: Clavis Publicaties

KvK nummer: 41180680

Contactgegevens

Clavis Publicaties
Postbus 1521
3500 BM UTRECHT

info@clavis-publicaties.nl 
www.clavis-publicaties.nl

Doelstelling Clavis Publicaties

De stichting heeft tot doel het uitgeven en doen uitgeven van publicaties op het gebied van de middeleeuwse architectuur, de beeldende kunsten en de kunstnijverheid en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De uitgaven van Clavis Publicaties zijn peer reviewed door een hooggekwalificeerde redactie die alle takken van de kunstgeschiedenis bestrijkt. .

Beleidsplan 2016-2017 Clavis Publicaties

Dit beleidsplan van Clavis Publicaties omvat de beleidsjaren 2016 en 2017. Bij alle relevante elementen in het beleidsplan omschrijven we op welke wijze Clavis Publicaties de producties voorbereidt en verder uitwerkt.

Er is een productie in voorbereiding over het uiterlijk en de betekenis van de liturgische dispositie en het iconografische programma van het hoogkoor van de Rijksvrije Kapittelkerk van St. Servaas te Maastricht in de twaalfde eeuw. De bedoeling is dat dit boek medio 2017, net als de Hoogewerff-bundel, in het Engels zal verschijnen. Hiermee voldoet Clavis Publicaties graag aan de wens uit het veld belangwekkende publicaties toegankelijker te maken voor een internationaal publiek.

Het extra beslag op middelen die een goede vertaling met zich meebrengt, de uitzonderlijke omvang van de publicatie en het veelvuldige beeldmateriaal houden in dat de fondsenwerving voor deze publicatie in 2016 verder zal worden geïntensiveerd.

Het redactiewerk zal in het jaar 2016 ook de nodige tijd vergen van het bestuur, gevolgd door de opmaak van de publicaties begin 2017.

Een tweede uitgave ‘Het Utrechts kerkenboek’ zal waarschijnlijk pas na gereedkomen van de St. Servaas-publicatie weer worden opgepakt. Clavis heeft hierover ideeën; die echter nog wel verder uitgewerkt en geconcretiseerd moeten worden. Waarschijnlijk verschijningsjaar: 2018.

Het bestuur van Clavis Publicaties heeft opdracht gegeven een nieuwe, interactieve website te ontwikkelen, waarop, naast de boeken die in de handel verkrijgbaar zijn, uitverkochte titels kunnen worden gedownload en ook boeken direct kunnen worden gekocht. Naar verwachting zal de nieuwe, interactieve website in de loop van 2016 “live” gaan. Met deze website is dan gelijk de back-office verder geoptimaliseerd, waardoor het bestellen, betalen en verzenden vrijwel zonder tussenkomst van mensen afgehandeld wordt.

Daarnaast wordt getracht in de Verenigde Staten een nieuw afzetkanaal aan te boren voor onze Engelstalige publicaties, via ons veelbelovende contact Michael Shamansky Booksellers.

Tevens wordt gewerkt aan een Facebook-pagina en een Twitter-account waarop belangstellenden de productie van nieuwe boeken en andere activiteiten kunnen volgen.

Bestuur Clavis Publicaties

  • Prof. dr. Aart J.J. Mekking, voorzitter 
  • dr. Emanuel Klinkenberg, secretaris
  • Harmen Spreen, penningmeester 
  • Mirelle Nunes MA, bestuurslid 
  • dr. Jos Stöver, bestuurslid
  • drs. Raphaël Rijntjes, bestuurslid
  • dr. Jeroen Westerman, bestuurslid

Beloningsbeleid

Het bestuur vervult haar functie onbezoldigd.

Downloads

Clavis Financiële Jaarrekening 2016

Clavis Jaarverslag 2016

Clavis Financiële Jaarrekening 2015

Clavis Jaarverslag 2015